REGULAMIN Mistrzostw Polski
OCR POLSKA

 

I. KIEROWNICTWO I CEL ZAWODÓW.

 1. Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR POLSKA.
 2. Celem zawodów jest wyłonienie Mistrza Polski Biegów Przeszkodowych na niezależnych, niekomercyjnych zawodach sportowych.

II. ORGANIZATOR

 1. Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR POLSKA
 2. Adventure Park Gdynia Kolibki
 3. Honorowy Patronat nad Mistrzostwami Polski objął:
 • Prezydent Miasta Gdynia
 • Marszałek Województwa Pomorskiego

III. DEFINICJE

 1. Puchar Polski – organizowane pod patronatem OCR Polska współzawodnictwo sportowe, w ramach którego, podczas całorocznego cyklu biegów zawodnikom przyznawane są punkty za zajęte w tych biegach miejsca i prowadzona jest ich klasyfikacja według płci. Zasady rywalizacji określa odrębny regulamin.
 2. Bieg Partnerski – bieg uznany przez Stowarzyszenie OCR Polska za bieg partnerski. Aktualna lista biegów partnerskich znajduje się na stronie www OCR Polska.
 3. Fala Elite – fala startowa w danym biegu przeszkodowym, w której zapewnione są sportowe warunki współzawodnictwa, w szczególności wymagane jest samodzielne pokonanie przez uczestników wszystkich przeszkód, co jest warunkiem sklasyfikowania uczestników w wynikach końcowych Biegu. W fali elite zapewniony jest elektroniczny pomiar czasu przez Organizatora Biegu.
 4. Bieg ligowy – wydarzenie sportowe, które zalicza się do klasyfikacji Ligi OCR. Szczegółowa lista biegów zaliczanych do klasyfikacji Ligi OCR w danym roku publikowana jest na stronie www OCR Polska.
 5. Sędzia Główny zawodów – osoba, która koordynuje pracę sędziów technicznych, ustali zasady pokonywania niektórych przeszkód oraz przewodniczy Komisji d/s Protestów. Imię i nazwisko Sędziego Głównego zostanie podane do wiadomości przed rozpoczęciem zawodów.
 6. Sędzia techniczny – przeszkolona wcześniej i oznaczona (w sposób ogłoszony przed rozpoczęciem zawodów) osoba, która nadzoruje pokonywanie przez Uczestników niektórych przeszkód. Sędzia ma prawo uznać, że przeszkoda nie została przez danego zawodnika pokonana poprawnie (zgodnie z regulaminem).
 7. Wolontariusz – oznaczona (w sposób ogłoszony przed rozpoczęciem zawodów) osoba, która czuwa nad pokonywaniem przez zawodników trasy, kieruje zawodników, czuwa nad kolejnością pokonywania przez zawodników przeszkód w razie kolejek na przeszkodach.

IV. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA

 1. Mistrzostwa Polski odbędą się w dniu 8-9 września 2018 roku w dzielnicy Gdynia -Kolibki.
 2. Baza imprezy – Adventure Park Gdynia Kolibki ul. Bernadowska 1
 3. Harmonogram I Mistrzostw Polski w Biegach Przeszkodowych OCR Polska:

Sobota   15 km:

9:00 uroczyste otwarcie Mistrzostw
09:15 odprawa ELITE
09:30 ELITA A Mężczyźni
09:45 ELITA B Mężczyźni
10:00 ELITA Kobiety

10:30 START kat. wiekowych KOBIET

STARTY kat. wiekowych MĘŻCZYZN
11:00 (13-17 i 18-24 lat)
11:30 (25-29 lat),
12:00 (30-34 lata),
12:30 (35-39 lat),
13:00 (40-44  45-49  50+)

LIMIT 4 H

16:30 DEKORACJA

Niedziela  5 km

rozpoczęcie 8:40
8:45 odprawa ELITE
09:00 ELITA A Mężczyźni
09:15 ELITA B Mężczyźni
09:30 ELITA Kobiety

10:00 START kat. wiekowych KOBIET

STARTY kat. wiekowych MĘŻCZYZN

10:30 (13-17 i 18-24 lat),
10:45 (25-29 lat),
11:00 (30-34 lata),
11:15 (35-39 lat),
12:00 (40-44  45-49  50+)
14:00 BIEG PRZYJAŹNI

LIMIT 2,5 h

16:00 DEKORACJA

Harmonogram zawodów może zostać zmieniony (np. ze względu na liczbę uczestników) o czym uczestnicy zostaną powiadomieni w specjalnym komunikacie.

 1. Długość trasy Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych OCR POLSKA na dystansie ~15 km w tym: trasa terenowa 13 km, odcinek wodno-plażowy 2 km. Plany przebiegu tras udostępnione zostaną przed rozpoczęciem Mistrzostw Polski   Biegów Przeszkodowych.
 2. Długość trasy Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych na dystansie ~5 km, trasa terenowa na terenie Adventure Park Gdynia Kolibki.
 3. Cały przebieg trasy oznaczony będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną.
 4. Pomiar czasu realizowany będzie w oparciu o trzy niezależne stopery oraz przez chipowy system kontroli i pomiaru. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

V. PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU

 1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 2. Zawodników obowiązuje limit czasu, który zostanie podany w odrębnym komunikacie.
 3. Po upływie limitu czasu Zawodnik jest zobowiązany odmeldować się w kolejnym punkcie sędziowskim.
 4. Na trasie biegu nie przewiduje się punktów odżywiania. W przypadku wysokich temperatur organizator zapewni na trasie biegu długiego punkt albo punkty z wodą do picia. Zostanie to ogłoszone przed rozpoczęciem zawodów.
 5. Na trasie Biegu zabrania się podawania picia, odżywek i innych przedmiotów przez osoby trzecie.
 6. Zawodnik zobowiązany jest do regulaminowego pokonania przeszkód na całej długości trasy. Instruktaż pokonywania przeszkód zostanie udostępniony przed Biegiem.
 7. Podczas zbliżania się do miejsc wzmożonego ruchu drogowego, przejść dla pieszych, skrzyżowań, zawodnik ma obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego.
 8. Na odcinku trasy przebiegającym przez jezdnię Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do sygnałów werbalnych i niewerbalnych osób zabezpieczających odcinek.
 9. Pokonywanie przeszkody z pomocą innych Uczestników, Sędziów, Wolontariuszy albo osób trzecich skutkuje dyskwalifikacją.

VI. UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu w Mistrzostwach Polski Biegów Przeszkodowych OCR POLSKA mają:
  1. Wyłącznie osoby pełnoletnie (tj. takie które najpóźniej w dniu poprzedzającym Mistrzostwa ukończyły 18 rok życia) oraz, które jednocześnie
  2. Uzyskały wcześniejsze kwalifikacje tj.:
   1. 50 pierwszych mężczyzn i 30 pierwszych kobiet z rankingu Pucharu Polski po ostatnim Biegu Ligowym poprzedzającym Mistrzostwa Polski.
   2. 3 pierwszych mężczyzn z fali elite i 3 pierwszych kobiet z fali elite z zawodów biegów partnerskich,
   3. zwycięzca wśród mężczyzn i kobiet z zawodów biegów partnerskich bez serii Elite,
   4. posiadacze dzikiej karty przyznawanej przez organizatorów,
 2. Prawo startu w zawodach kategorii wiekowych odbywających się w ramach Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych mają:
  1. Osoby pełnoletnie (tj. takie które najpóźniej w dniu poprzedzającym Mistrzostwa ukończyły 18 rok życia),
  2. Osoby niepełnoletnie pomiędzy 13-17 lat (tj. takie które najpóźniej w dniu poprzedzającym Mistrzostwa ukończyły 13 rok życia) za zgodą opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie i okazaną w biurze zawodów przed startem zawodów.
 3. Zwycięstwo w zawodach kategorii wiekowych odbywających się w ramach Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych nie upoważnia Zawodnika do używania tytułu Mistrza Polski Biegów Przeszkodowych.
 4. W trakcie trwania Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych obowiązuje zasada zera tolerancji dla jakichkolwiek środków dopingujących, odurzających, alkoholu i innych substancji o podobnym działaniu. Organizator jest uprawniony do przeprowadzania badania na obecność u Zawodników substancji niedozwolonych (zgodnie z obowiązującymi zasadami Światowego Kodeksu Antydopingowego, WADA), a zawodnicy startujący w Mistrzostwach jednocześnie zgadzają się na poddanie takim testom, w szczególności na oddanie próbki moczu (w obecności przedstawiciela organizatora – osoby tej samej płci) celem wykonania stosownych badań. Zawodnik, u którego stwierdzone zostanie użycie takich środków lub substancji jest automatycznie dyskwalifikowany.
 5. Każdy Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać zasad fair play. Jakiekolwiek przejawy agresji, niesportowego zachowania lub dyskryminacji – czy to wobec innych zawodników, czy to sędziów, wolontariuszy, czy publiczności – w trakcie Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych mogą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją Zawodnika.
 6. Zawodnik jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić sobie strój adekwatny do warunków atmosferycznych. Start w butach z kolcami jest zabroniony.
 7. O dopuszczeniu Zawodnika do startu decyduje Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.
 8. Zawodnik ma obowiązek pokonać wszystkie przeszkody na trasie biegu. Niepokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją, chyba, że zasady pokonania przeszkody będą dopuszczać inną alternatywną opcję.
 9. Organizator dopuszcza w przypadku niektórych przeszkód zamiast pokonywania przeszkody przez zawodnika wykonanieprzez tego zawodnika karnej pętli z obciążeniem lub innego alternatywnego zadania. Informacja o takiej możliwości zostanie wcześniej podana do wiadomości, będzie ona również podawana do wiadomości zawodnikówprzez Sędziów Technicznych sędziujących na danej przeszkodzie .
 10. Przed przystąpieniem do wykonania karnej rundy Zawodnik musi wykonać przynajmniej jedną poważną próbę pokonania przeszkody zasadniczej. Za próbę taką nie uważa się dotknięcia przeszkody. Zawodnik ma prawo wielokrotnie podejmować próbę pokonania każdej z przeszkód, w przypadku utworzenia się kolejki przy przeszkodzie Zawodnik powtarzający przeszkodę powinien udać się na koniec kolejki. W przypadku niektórych przeszkód mogą być utworzone odrębne tory – przeznaczone dla zawodników pokonujących przeszkody po raz pierwszy oraz odrębne – dla zawodników podejmujących próby pokonania przeszkody po raz kolejny.
 11. Organizator nie dopuszcza zastępczego pokonywania przeszkody naturalnej jak np. zbiornik wodny, podbiegi, zasieki, odcinki z obciążeniem.
 12. Zawodnik powinien bezwzględnie trzymać się wyznaczonej trasy biegu. Zejście z trasy, w celu skrócenia biegu lub ominięcia innego zawodnika, może skutkować dyskwalifikacją.
 13. Zawodnik, który nieumyślnie zszedł z trasy, zobowiązany jest do niezwłocznego powrotu na miejsce, w którym opuścił trasę i kontynuowania biegu od tego miejsca.
 14. Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu. Nie jest wymagana umiejętność pływania.
 15. Należy bezwzględnie przestrzegać komunikatów i poleceń sędziów technicznych, jaki wolontariuszy. Niewykonanie polecenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.
 16. Zawodnicy nie mają prawa kwestionować poleceń i decyzji sędziów technicznych w trakcie biegu. Sędzia ma zawsze rację.

VII. BIURO ZAWODÓW. WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW

 1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów mieszczącym się w miejscu Adventure Park w Gdyni Kolibki w czasie otwarcia biura zawodów 07.09.2018r. do 09.09.2018r.
 2. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości. Wymagany będzie własnoręczny podpis Zawodnika na liście osób wyrażających zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność, zaś w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda opiekuna prawnego wyrażona na piśmie. Organizatorzy udostępnią na swojej stronie internetowej formularz zgody. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
 3. Na terenie Biura Zawodów – Adventure Park organizator zapewnia zadaszone miejsce do przebrania oraz punkt do mycia po zakończonym biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Adventure Park Kolibki rzeczy.

VIII. KLASYFIKACJA

 1. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie całej trasy biegu i ukończenie zawodów w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 2. Ktokolwiek zostanie na trasie biegu po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Podczas Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych prowadzona będzie klasyfikacja Zawodników z podziałem na kobiety i mężczyzn, bez podziału na wiek.
 4. Podczas Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych – w ramach startu w odrębnych seriach – wyłonieni zostaną również najlepsi zawodnicy w kategoriach wiekowych, ale bez prawa mianowania tych zawodników mistrzami Polski. W klasyfikacji tej będą się łącznie czasy zarówno zawodników fali Elite, jak i fal wiekowych.
 5. Lista kategorii wiekowych zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym.
 6. Do klasyfikacji ostatecznej będzie brany pod uwagę czas pokonania trasy oraz pokonanie wszystkich  przeszkód na trasie, ocenione na podstawie danych z  punktów kontrolnych. Nieobecność Zawodnika w kontrolnym punkcie pomiarowym równoznaczna jest z pomyleniem lub skróceniem trasy i jest podstawą jego dyskwalifikacji.
 7. Wyłonienie medalistów mistrzostw Polski zostanie rozstrzygnięte według tzw. czasów brutto, tzn. według czasu liczonego od wystrzału startera, bądź komendy do startu wydanej w innej formie.
 8. Na podium klasyfikacji medalowej Mistrzostw Polski mogą stanąć jedynie obywatele Rzeczypospolitej Polski.
 9. Na podium niemedalowej klasyfikacji biegu mogą stanąć zawodnicy bez względu na obywatelstwo.

IX. PROTESTY

 1. Protesty można składać w trakcie lub bezpośrednio po biegu.
 2. Protesty rozstrzygnie Komisja złożona z Sędziego Głównego, Przedstawiciela OCR Polska oraz Przedstawiciela Zawodników wskazanego przez Drużyny uczestniczące w Lidze OCR.
 3. W razie wątpliwości ostateczna interpretacja zasad należy do sędziego głównego.

X. ZGŁOSZENIA

 1. Zawodnik zgłaszający się do startu w fali Elite ma obowiązek wskazać podstawę uprawniającą go do startu w tej fali. Organizator po zweryfikowaniu uprawnień danego Zawodnika do startu w formie Elite, informuje Zawodnika o możliwości zapisania się do fali Elite. Zapis do fali Elite jest wówczas dokonywany w razie dostępności miejsc pod warunkiem wniesienia przez Zawodnika opłaty w terminie 7 dni od poinformowania go o prawie do zapisu w fali Elite.
 2. Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach.
 3. Organizator zastrzega jednak rezerwację 50 miejsc dla mężczyzn oraz 30 miejsc dla kobiet dla zawodników zajmujących takie miejsca w rankingu Pucharu Polski po ostatnim Biegu Ligowym poprzedzającym Mistrzostwa Polski.
 4. Organizator zastrzega rezerwację 20 miejsc dla zawodników z tzw. dzikimi kartami.
 5. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 16 marca 2018 do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 6. Zgłoszenia do zawodów dokonywane są poprzez formularz elektroniczny.
 7. Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu obsługującego przyjmowanie zgłoszeń.
 8. Zawodnik zostaje wpisany na listę startową dopiero po dokonaniu wpłaty na konto wskazane w formularzu. Wpłata powinna być dokonana w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia. Nieopłacone w tym terminie zgłoszenia będą usuwane.
 9. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od rodzaju biegu:
 • 199,00 PLN do końca maja, 214 PLN do końca czerwca, 224 PLN do końca lipca oraz 244 PLN do końca sierpnia
  – opłata za bieg ~15km bez okolicznościowego rashguarda,
 • 279,00 PLN do końca maja, 294 PLN do końca czerwca, 304 PLN do końca lipca oraz 314 PLN do końca sierpnia
  – opłata za bieg ~15km z okolicznościowym rashguardem kompresyjnym,
 • 119,00 PLN do końca maja, 134 PLN do końca czerwca, 144 PLN do końca lipca oraz 154 PLN do końca sierpnia
  – opłata za bieg ~4 km bez okolicznościowego rashguarda,
 • 199,00 PLN do końca maja, 214 PLN do końca czerwca, 224 PLN do końca lipca oraz 244 PLN do końca sierpnia
  – opłata za bieg ~4 km z okolicznościowym rashguardem kompresyjnym,
 • 379,00 PLN do końca maja, 394 PLN do końca czerwca, 404 PLN do końca lipca oraz 414 PLN do końca sierpnia
  – pakiet dwóch startów z jednym okolicznościowym rashguardem kompresyjnym,
 • 50,00 PLN do końca maja, 65 PLN do końca czerwca, 75 PLN do końca lipca oraz 85 PLN do końca sierpnia
  – opłata za zgłoszenie mężczyzny w biegu przyjaźni,
 • 20,00 PLN – opłata za zgłoszenie kobiety lub dziecka w biegu przyjaźni.
 1. Zawodnik zapisany do startu w kategorii wiekowej może przenieść się do fali Elite pod warunkiem posiadania prawa do startu w fali Elite, dostępności miejsca w fali Elite oraz uiszczenia opłaty technicznej.
 2. Zawodnik zapisany do startu w fali Elite może przenieść się do kategorii wiekowej pod warunkiem dostępności miejsc w danej kategorii wiekowej oraz uiszczenia opłaty technicznej,
 3. Opłata techniczna, o której mowa w pkt 10 i 11, wynosi 10 PLN.
 4. Przepisywanie pakietów startowych między zawodnikami nie jest możliwe.
 5. Rezygnacja – w przypadku rezygnacji, zawodnik ma prawo startu w mistrzostwach Polski w kolejnym roku (zgodnie z zasadami kwalifikacji) pod warunkiem uiszczenia różnicy wpisowego lub opłaty technicznej.
 6. Pakiet startowy zawiera:
 • opiekę medyczną na trasie biegu
 • dedykowany medal
 • pamiątkowy gadżet Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych
 • rashguard (w zależności od opcji)
 • chip pomiaru czasu (zwrotny)
 • napój w strefie mety
 • posiłek
 • ubezpieczenie NNW

  XI. WYNIKI I DEKORACJA

 1. Ceremonia dekoracji i wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów tj. 08 i 09 września 2018.
 2. Organizator zastrzega, że nagrody nie będą wysyłane drogą pocztową. Nie odebrana podczas ceremonii nagroda będzie mogła być odebrana na umówionych warunkach w innym terminie.
 3. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie ocrpolska.org.
 4. Organizator przewiduje pamiątkowe dedykowane medale dla wszystkich sklasyfikowanych Zawodników.
 5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i finansowe za zajęcie I, II, III miejsca w Mistrzostwach Polski Biegów Przeszkodowych oraz nagrody rzeczowe w klasyfikacji wiekowej.

XII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Numer startowy powinien być umieszczony w widocznym miejscu. Opaska silikonowa powinna być umieszczona na niezasłoniętej części nadgarstka.
 2. Organizator przestrzega przed zaśmiecaniem trasy biegu – opakowania po odżywkach, butelki oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zostawiamy na mecie pod rygorem wykluczenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych .
 4. Z ostateczną wersją Regulaminu będzie można się zapoznać przed startem w Biurze Zawodów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie w środkach masowego przekazu w celach promocyjnych. Uczestnicy w tym zakresie przekazują Organizatorowi prawo do wykorzystywania ich wizerunku w ww. zakresie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania w trakcie trwania zapisów oficjalnych komunikatów, które po pojawieniu się będą dołączane do regulaminu jako załączniki. Komunikaty będą tyczyły się wielu aspektów np. doprecyzowanie sposobu pokonywania przeszkód, działanie systemu opaskowego, systemu pomiaru czasu, oznakowania trasy, prawa i obowiązki sędziów zawodów i inne.

Opublikowano: 20.03.2018 roku

 

 

Załączniki do Regulaminu Mistrzostw Polski OCR POLSKA

 Załącznik nr 1.

1.1 W Mistrzostwach Polski Biegów Przeszkodowych może wziąć udział:
A. 50 najlepszych zawodników z Ligii OCR/Puchar Polski
B. 15 zawodników z dzikimi kartami – według Rankingu Ligii drużynowej, odpowiednio:

 • pierwsza drużyna xRunners- 4 karty
 • drużyna Husaria Race Team – 3 karty
 • trzecia drużyna Podhalańskie Dziki – Gorący Potok Team – 2 karty
 • sześć kolejnych po 1 karcie:
  • Socios Silesia
  • Algraf Race Team
  • Koniuchy OCR
  • Power Training
  • Scyzory
  • Hardcorowe Wychylylybymy

C. 5 dzikich kart uznaniowo przyznanych przez OCR POLSKA

1.2.  W fali Elite Kobiet może wystartować do 50 Zawodniczek:
A. 16 Zawodniczek, które uzyskały prawo startu biorąc udział w 5 biegach ligowych
B. 3 pierwsze kobiety fali elite z zawodów biegów partnerskich
C. Zwyciężczynie wśród kobiet z zawodów biegów partnerskich bez serii Elite

1.3.  W fali Elite Mężczyzn może wystartować do100 Zawodników w podziale na dwie tury A i B :

A. Elita A – pierwszych 30 zawodników Rankingu Ligi OCR + przyznane dzikie karty https://ocrpolska.org/ligaOCR.html (kolor zielony)
B. Elita B – miejsca od 31 do 50 z Rankingu Ligii OCR + kwalifikacje uzyskane z biegów partnerskich :

 • 3 pierwszych mężczyzn z fali Elite z zawodów biegów partnerskich
 • zwycięzca wśród mężczyzn z zawodów biegów partnerskich bez serii Elite

1.4.  Osoby startujące w fali Elite automatycznie klasyfikowane są również w kategoriach wiekowych. np: możliwa jest sytuacja, że zawodnik z podium Elite będzie również zawodnikiem na podium kat. wiekowej, oraz może wystąpić sytuacja w której zawodnik z dalszych pozycji Elite znajdzie się na podium w kat. wiekowych, a także, ze Zwycięzca Elite będzie równocześnie Zwycięzcą w kat. wiekowej.

 

Załącznik nr 2.

Poniżej przedstawiono ostateczny harmonogram godzinowy startów fali eite i fal kategorii wiekowych podczas I Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych

Sobota 08.09.2018r.

15 km
LIMIT 4 H

9:00 uroczyste otwarcie Mistrzostw
09:15 odprawa ELITE
09:30 ELITA A Mężczyźni
09:45 ELITA B Mężczyźni
10:00 ELITA Kobiety
10:15 START kat. wiekowych KOBIET
STARTY kat. wiekowych MĘŻCZYZN
10:30 (13-17 i 18-24 lat)
11:00 (25-29 lat),
11:30 (30-34 lata),
12:00 (35-39 lat),
12:30 (40-44  45-49  50+)
16:30 DEKORACJA

Niedziela 09.09.2018r.

5 km

LIMIT 2,5 H

rozpoczęcie 8:40
8:45 odprawa ELITE
09:00 ELITA A Mężczyźni
09:15 ELITA B Mężczyźni
09:30 ELITA Kobiety
10:00 START kat. wiekowych KOBIET
STARTY kat. wiekowych MĘŻCZYZN
10:30 (13-17 i 18-24 lat),
10:45 (25-29 lat),
11:00 (30-34 lata),
11:15 (35-39 lat),
11:30 (40-44  45-49  50+)
14:00 BIEG PRZYJAŹNI
16:00 DEKORACJA

 

Załącznik nr 3.

Organizatorzy przyjmują za obowiązujący dla Zawodników i Sędziów RULEBOOK I Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych.

1 . Ogólne zasady pokonywania przeszkód w fali Elite i kategoriach wiekowych.

 • Skrajnie lewy tor przy każdej przeszkodzie stanowi tzw. „FAST LINE” czyli przeznaczony jest dla osób, które podejmują pierwszą próbę pokonania przeszkody. Jeśli zezwoli na to sędzia, to zawodnik podejmujący kolejną próbę pokonania przeszkody może go zająć.
 • W przypadku utworzenia się kolejki przy przeszkodzie Zawodnik powtarzający przeszkodę powinien udać się na koniec kolejki.
 • Zawodnik ma prawo wielokrotnie podejmować próbę pokonania każdej z przeszkód. Liczba prób jest nieograniczona.
 • Jeśli przeszkoda kończy się dzwonkiem, prawidłowe zaliczenie przeszkody wymaga dotknięcia (uderzenia) dzwonka ręką. Użycie w tym celu innej części ciała (w szczególności nogi) nie jest dozwolone i nie będzie uznane jako zaliczenie przeszkody.
 • Pomoc na przeszkodach traktowana jest jako błąd i oznacza dyskwalifikację.
 • Nie pokonanie przeszkody kończy się odebraniem opaski (należy ją oddać w strefie za przeszkodą oraz podać swój numer startowy sędziemu)
 • Kobiety w fali Elite mają 2 dodatkowe opaski (mogą nie pokonać 2 przeszkód i dalej będą klasyfikowane w Fali Elite). Za każda oddana opaskę doliczana jest kara +10 min do czasu ogólnego. Nie jest dozwolone oddanie opaski na przeszkodzie bez poważnej próby jej pokonania.
 • Osoba, która straci opaskę w wynikach jest klasyfikowana jako „ bez opaski” i nie może stanąć na podium.
 • Klasyfikacja drużynowa Elite do Ligi dotyczy tylko osób, które doniosą opaskę do mety.
 1. Osoby z biegu Przyjaźni/Rodzinnego pokonują trasę z przeszkodami z dopuszczalną pomocą innych zawodników bez naliczania kar.
 2. Zawodnicy nie mają prawa kwestionować poleceń i decyzji sędziów technicznych w trakcie biegu. Sędzia ma zawsze rację. Obrażanie sędziów, zbyt żywiołowe dyskutowanie z ich poleceniami może zakończyć się dyskwalifikacją zawodnika.
 3. Na wszystkich etapach zawodów obowiązuje całkowity zakaz używania kleju i substancji lepkich.
  Sędziowie będą dokonywać weryfikacji i sprawdzać wewnętrzne części dłoni zawodników.
  Nieprzestrzeganie powyższego zakazu będzie traktowane jako niesportowe zachowanie  i karane dyskwalifikacją zawodnika. Odróżniając substancje wysuszające od lepiących dopuszczalne jest stosowanie magnezji i talku podczas zawodów.
 1. LIMIT CZASU NA POKONANIE TRASY 15 KM TO 4 GODZINY
  LIMIT CZASU NA POKONANIE TRASY 5 KM TO 2,5 GODZINY
  Po upływie tego czasu Zawodnik nie będzie klasyfikowany.


Załącznik nr 4.

Poglądowa mapa przebiegu trasy I Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych Gdynia 2018

Załącznik nr 5.

Organizatorzy wprowadzają poniższe uregulowania dotyczące Ceremonii Dekoracji podczas Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych:

 1. Ceremonia Dekoracji i wręczenie nagród będzie odbywać się ze szczególnym poszanowaniem godności i honoru wszystkich zawodników oraz rangi Zawodów jako imprezy mistrzowskiej.
  W związku z powyższym Organizatorzy nakładają na Zdobywców I, II oraz III miejsca w fali Elite (tj. na Mistrza, Wicemistrza oraz II Wicemistrza) obojga płci obowiązek wystąpienia na podium w otrzymanej przez nich Oficjalnej Koszulce Mistrza (Wicemistrza, II Wicemistrza) Polski.
 2. Uwaga! Jeżeli w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej wystartuje i zostanie sklasyfikowanych (dobiegnie do mety z  opaską) mniej niż 3 zawodników, to w ramach tej kategorii nie będzie organizowana Ceremonia Dekoracji.